05/2016
Nhà hàng Phổ Đình chi nhánh Thảo Điền sẽ khai trương vào tháng 5/2016.
31/03/2016
Trang web Phổ Đình đã được cập nhật giao diện mới.